Bezpieczna praca

Bezpieczna praca w Algeco

Zasady BHP

Zapoznaj się z naszymi zasadami bezpiecznej pracy.

Nasze zasady BHP dotyczące ratowania życia

Zasady zostały stworzone jako dodatek dla ugruntowanej Kultury Bezpieczeństwa. Zasady te dotyczą oczekiwanych zachowań w zakresie bezpieczeństwa, które dotyczą pracowników Algeco, pracowników tymczasowych, agencyjnych, jak i pracowników podwykonawców.

stop the job

Jeśli nie możesz kontrolować ryzyka, musisz PRZERWAĆ PRACĘ!

 • Przeprowadź Ocenę / Analizę Ryzyka przed rozpoczęciem pracy;
 • Natychmiast przerywam pracę, jeśli nie mogę kontrolować ryzyka;
 • Rozmawiam z kolegami, jeśli nie pracują w bezpieczny sposób
 • Znam zasady bezpieczeństwa i wszędzie je stosuję;
 • Używam bezpiecznego i sprawdzonego sprzętu;
 • Jestem upoważniony i przeszkolony do wykonywanej pracy, w przeciwnym razie przerywam pracę;​

Dbam o to, aby ludzie przestrzegali wszystkich zasad.

bhp zasada 1

1. Zawsze przeprowadzaj ocenę ryzyka działania i przestrzegaj procedur.

 • Pracuję zgodnie ze standardami BHP i lokalnymi przepisami;
 • Przeprowadzam analizę ryzyka (LMRA) przed rozpoczęciem działania / zmianą zadań (np. spotkanie robocze);
 • Zawsze informuję kierownika, proszę o ocenę ryzyka, gdy pojawi się nowa czynność, nowe narzędzie, nowa sytuacja itp.;

Zacznij od LMRA, jeśli dbasz o siebie i swoich ludzi. LMRA (L-last, M-minute, R-risk, A-analize) czyli analiza ostatniej chwili ryzyka – w praktyce oznacza to samodzielne, praktyczne sprawdzenie warunków pracy przed jej podjęciem.

bhp zasada 2

2. Znajduj się w bezpiecznej strefie z dala od poruszających się i będących pod napięciem urządzeń.

 • Pozostaję w bezpiecznej strefie z dala od maszyn będących w ruchu oraz urządzeń pod napięciem;
 • Jestem czujny na ruch wózków widłowych, towarowych, ciężarówek oraz dźwigów;
 • Korzystam z chodników (jeżeli są dostępne) i pamiętam, że pojazdy mają pierwszeństwo przed pieszymi;
 • Nie przechodzę przez wyznaczony obszar roboczy (strefę niebezpieczną) jeśli nie jestem do tego upoważniony;
 • Używam ŚOI zatwierdzonych do pracy, która ma być wykonana;

Dbanie o ludzi oznacza pozostanie Ciebie i innych w bezpiecznej strefie.

bhp zasada 3

3. Podczas pracy na wysokości zabezpiecz się przed upadkiem

 • Stosuję się do instrukcji (Standardów Grupy, Instrukcji Pracy, Instrukcji BHP, przepisów prawa);
 • Prace na wysokości wykonuję tylko wtedy, gdy jestem przeszkolony i upoważniony w tym zakresie;
 • Przeprowadzam okresowe inspekcję i zawsze sprawdzam sprzęt przed rozpoczęciem pracy;
 • Zawsze mam drugą osobę do pomocy i proszę o pomoc w nagłych wypadkach;
 • Zachowuję 3-punktowy kontakt z drabiną korzystając z niej;
 • Upewniam się, że drabina/rusztowanie znajduje się na stabilnej powierzchni;
 • Podczas pracy na wysokości zawsze używam osobistych zabezpieczeń przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa, urządzenie/a samohamowne)

Dbasz się o ludzi, jeśli PRZERWASZ PRACĘ, gdy nie ma zabezpieczenia przed upadkiem.

bhp zasada 4

4. Nigdy nie przechodź pod zawieszonym ładunkiem

 • Podczas nadzorowania i posadowienia ładunku;
 • Podczas przenoszenia kontenerów i/lub innych przedmiotów/towarów;
 • Gdy wózek widłowy / dźwig pracuje z podwieszonymi ładunkami;
 • W magazynach, gdzie towar jest układany i zdejmowany z regałów;
 • Pozostaję w bezpiecznej strefie (bezpieczna odległość 1/10h lecz nie mniej niż 6 m);
 • Nie przechodzę przez wyznaczony obszar roboczy (strefę niebezpieczną), jeśli nie jestem do tego uprawniony oraz jeśli znajdują się w niej zawieszone ładunki;

Nie wchodzenie/zatrzymywanie innych przed wejściem pod zawieszony ładunek oznacza, że ​​dbam o ludzi.

5. Zawsze przestrzegaj przepisów drogowych, jedź zgodnie z nimi

5. Zawsze przestrzegaj przepisów drogowych, jedź zgodnie z nimi

 • Nigdy nie naruszam ogólnych przepisów ruchu drogowego i zasad dot. ruchu drogowego przyjętych w naszych oddziałach / u klienta;
 • Zawsze poruszam się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych i parkuję w miejscach do tego wyznaczonych;
 • Zawsze zapinam pasy bezpieczeństwa, nawet gdy samochód/wózek widłowy się nie porusza, ale silnik jest włączony;
 • Nie pozwalam się rozpraszać przez telefon/inne urządzenie/sytuację;
 • Dostosowuję swój styl jazdy do panujących warunków (duże opady deszczu, duży ruch);

Dbanie o ludzi oznacza, że chronisz siebie i innych podczas jazdy.

bhp zasada 6

6. Bądź zawsze zdolny do pracy.

 • Nie piję alkoholu oraz nie zażywam narkotyków;
 • W przypadku zażywania silnych leków, skonsultuję ich możliwe oddziaływanie z lekarzem;
 • W przypadku krótkiego snu lub stresu w pracy zgłaszam to swojemu przełożonemu;
 • Nie zaczynam dnia pracy, jeśli nie przespałem nocy;

Dbam na ludzi, jeśli jestem zdolny sprostać codziennym wymaganiom swojej pracy.

bhp zasada 7

7. Zawsze upewnij się, że kontenery i ich zawartość są bezpieczne w transporcie

 • Zawsze ładuję towary do zamkniętych/zabezpieczonych jednostek/ciężarówek, aby nie zaszkodzić innym uczestnikom ruchu drogowego;
 • Zawsze sprawdzam, czy wszystkie element jednostek i towarów są dobrze zamontowane, aby nie zaszkodzić innym uczestnikom ruchu drogowego;
 • Zawsze sprawdzam, czy jednostki i towary są dobrze ustawione na ciężarówce, aby nie zaszkodzić naszym pracownikom lub innym uczestnikom ruchu drogowego;
 • Zawsze przed dostawą czy zwrotem sprawdzam, czy jednostki i towary zostały zabezpieczone;
 • Zawsze biorę pod uwagę trasę, jaką pokonuje jednostka od punktu początkowego do pozycji końcowej (uwzględnij warunki środowiskowe, takie jak pogoda/teren), aby nie zaszkodzić innym uczestnikom ruchu drogowego;

Ludzie dbają o siebie i swoje rodziny, a wypadek drogowy nie wchodzi w grę.

bhp zasada 8

8. Obsługuj wyłącznie urządzenia, do pracy z którymi jesteś przeszkolony i uprawniony

 • Nigdy nie używam narzędzi/sprzętu, którego nie opanowałem i/lub nie zostałem przeszkolony do pracy z nimi;
 • Nigdy nie używam narzędzi/sprzętu bez zezwolenia (np. pozwolenia na pracę);
 • Nigdy nie używam narzędzi/sprzętu, jeśli nie jestem upoważniony (np. kierownik upoważnił Cię do wykonywania określonej czynności po przeszkoleniu, po pracy przez pewien czas z przełożonym i opanowaniu tej czynności);
 • Zawsze sprawdzam inspekcję;
 • Zawsze sprawdzam narzędzie/sprzęt przed użyciem;
 • Zawsze sprawdzam obecność urządzeń zabezpieczających (np. blokada bezpieczeństwa, osłona szlifierki, uchwyt szlifierki, inne);

Troszczysz się o siebie lub dbasz o ludzi, jeśli PRZERYWASZ PRACĘ, gdy narzędzie/sprzęt wydaje się nie działać prawidłowo.

bhp zasada 9

9. Zabezpiecz się przed źródłami energii, odłącz zasilanie, zablokuj i oznacz problem

 • Trzymam się z dala od źródeł energii, takich jak generatory/butle gazowe/instalacje wysokiego i niskiego napięcia;
 • Wykonuję prace elektryczne tylko wtedy, gdy posiadam odpowiednie uprawnienia i jestem wyznaczony do wykonywania tej czynności;
 • Zawsze sprawdzam, czy instalacja nie jest pod napięciem, zanim zacznę z nią pracować; LOTO: odłącz źródło energii, odizoluj, oznacz przed pracą.
 • Jestem czujny na pracę osób trzecich i nigdy nie dotykam bez pozwolenia narzędzi osób trzecich;

Dbasz o ludzi, jeśli wytyczasz granice swojego obszaru pracy i umieszczasz znaki, że prowadzone są prace ze źródłami energii.

bhp zasada 10

10. Zawsze wypełniaj i postępuj zgodnie z Pozwoleniem Na Pracę Wysokiego Ryzyka, jeśli jest ono wymagane

 • Zawsze sprawdzam, przed rozpoczęciem działania czy wymaga ono pozwolenia na pracę (np. sprawdź listę działań rutynowych i nie rutynowych);
 • Zawsze przestrzegam naszych zasad ratowania życia, naszych standardów, lokalnych przepisów;
 • Postępuję zgodnie z instrukcjami zawartymi w zezwoleniu na pracę;
 • Noszę środki ochrony indywidualnej zgodnie wymagane do zadania;
 • Jeśli nie jestem w stanie przestrzegać przepisów, poinformuję i uzgodnię to z posiadaczem zezwolenia (np. przełożonym/ kierownikiem projektu / kierownikiem zespołu / koordynatorem zespołu);
 • Zawsze PRZERYWAM PRACĘ, jeśli nie jestem w stanie przestrzegać przepisów podczas wykonywania pracy;

Dbasz o ludzi, jeśli rozmawiasz z innymi kolegami, gdy nie pracują zgodnie z pozwoleniem na pracę.

Wybierz jedno z naszych rozwiązań modułowych

Wybierz dogodne dla Twojego biznesu rozwiązanie modułowe. Poznaj nasze gotowe pod klucz biura modułowe, szatnie, zaplecza budów, projekty eventowe i modułowe sale lekcyjne.